We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

See Pricing

What's Your Topic?

Hire a Professional Writer Now

The input space is limited by 250 symbols

What's Your Deadline?

Choose 3 Hours or More.
Back
2/4 steps

How Many Pages?

Back
3/4 steps

Sign Up and See Pricing

"You must agree to out terms of services and privacy policy"
Back
Get Offer

Den Psykologiske Pakjenninga Av A Vere Toppidrettsleiar

Hire a Professional Writer Now

The input space is limited by 250 symbols

Deadline:2 days left
"You must agree to out terms of services and privacy policy"
Write my paper

Den psykologiske pakjenninga av a vere toppidrettsleiar

Eg skal ta for meg artikkelen ”Frykter trenere kan bega selvmord” av Ivar Morten Nordmark. Der han meinar at fotballtrenarane i Noreg ikkje maktar presset som klubbane legger pa dei. ”Hvis ikke fotballfamilien tar vare pa hverandre, kan det komme til a skje en katastrofe i norsk fotball. Noen kommer til a ta sitt eget liv”, seier han til Sportmagasinet.

Don't use plagiarized sources. Get Your Custom Essay on
Den Psykologiske Pakjenninga Av A Vere Toppidrettsleiar
Just from $13,9/Page
Get custom paper

Eg er ikkje einig i denne uttalinga. For eg meinar at viss ein velgjer a bli fotballtrenar, sa ma ein rekna med a ha eit visst press pa seg.

Det er jo ikkje nokon som paleggjar dei a vere fotballtrenar, dei velgjer det jo heilt sjolv. Og viss ein har ein darleg psyke, vil eg rade dei til a ikkje bli fotballtrenarar. Eg vil seie som Ola By Rise sa: ”Det er ikke de svakeste ledd som far jobben i norske toppklubber.” Ola By Rise opplevde sjolv a bli sparka da han blei seriemeister med Rosenborg i 2004.

Men det er ikkje bare Ola By Rise som har fatt sparken dei siste ara i norsk toppfotball. Det er mange som har lidd same lagnad som han. Vi kan til domes fortsette med Rosenborg. Dei har sidan 2002 hatt seks forskjellige trenarar. Og i arets Tippeliga, har 6 av 16 trenarar slutta som pa grunn av ulike orsakar. Men dei fleste har blitt sparka. Ein kan sporje seg sjolv kva som foregar i leiinga til dei norske klubbane. Om dei i heile tatt tenkjer langsiktig, a la trenarane lov til byggje eit lag. Men ein skulle ikkje tru dei tenkte seg om for dei sparka trenarane sine. For meg verker det som dei tar paniske avgjerder som dei trur skal redda dei fra a rykkje ned.

Eg meinar at klubbane ma vere litt tolmodige. A la dei skape eit slagkraftig lag over tid, som kan kjempe i toppen norsk fotball. For nar dei tilsetjar ein trenar, ma dei jo ha trua pa at han kan lage eit godt lag. Men nar gode trenarar blir sparka kan dei jo sporje seg: ”Kva galen har eg gjort?” Det er ikkje sikkert det er trenarane som har gjort noko feil, men leiinga i klubben.

Men tilbake.

Cite this Den Psykologiske Pakjenninga Av A Vere Toppidrettsleiar

Den Psykologiske Pakjenninga Av A Vere Toppidrettsleiar. (2018, Aug 09). Retrieved from https://graduateway.com/den-psykologiske-pakjenninga-av-a-vere-toppidrettsleiar/

Show less
  • Use multiple resourses when assembling your essay
  • Get help form professional writers when not sure you can do it yourself
  • Use Plagiarism Checker to double check your essay
  • Do not copy and paste free to download essays
Get plagiarism free essay

Search for essay samples now

Haven't found the Essay You Want?

Get my paper now

For Only $13.90/page