We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

See Pricing

What's Your Topic?

Hire a Professional Writer Now

The input space is limited by 250 symbols

What's Your Deadline?

Choose 3 Hours or More.
Back
2/4 steps

How Many Pages?

Back
3/4 steps

Sign Up and See Pricing

"You must agree to out terms of services and privacy policy"
Back
Get Offer

Rani srednji vijek,povijest 6. razred

Hire a Professional Writer Now

The input space is limited by 250 symbols

Deadline:2 days left
"You must agree to out terms of services and privacy policy"
Write my paper
Question Answer
Tko pise o doseljenju Hrvata? Bizantski car Konstantin VII. Porfirogenet pise u prvoj polovici 10. stoljeca.
U kojoj knjizi se spominju Hrvati? "O upravljanju carstvom" od cara Konstantina VII. Porfirogeneta.
Prema tom izvjestaju bizantskog cara gdje su zivjeli Hrvati prije doseljenja? Na prostoru danasnje juzne Poljske,oko grada Krakova
– "Bijela Hrvatska"
Koji car je pozvao Hrvate i zasto? Bizantski car Heraklije (610.-614.) je pozvao Hrvate da mu pomognu iz Dalmacije protjerati Avare. – 7. stoljece
Koju su rimsku pokrajinu Hrvati trajno naselili? Dalmaciju
Tko je zivio u Dalmaciji prije dolaska Hrvata? Avari
Tko je predvodio Hrvate? 5 brace (Muhlo,Hrobatos,Klukas, Lobelos i Kosjenc) i 2 sestre Tuga i Buga
Kad su doselili Hrvati? U prvoj polovici 7.

stoljeca na poziv cara Heraklija

Tko je protjerao Avare iz Dalmacije? Hrvati
Tko su bili starosjedioci u novoj domovini Hrvata? Romani, Iliri, Kelti, Grci, Avari
Sto je bilo sa starosjediocima nakon dolaska Hrvata? Dio je pobjegao u planine,a drugi dio se sklonio na sigurno unutar bedema DALMATINSKIH GRADOVA.
Don't use plagiarized sources. Get Your Custom Essay on
Rani srednji vijek,povijest 6. razred
Just from $13,9/Page
Get custom paper

Ciju vlast su priznavali dalmatinski gradovi (Zadar,Trogir,Rab,Split,Dubrovnik)? Bizantsku vlast
Tko je osnovao Split i Dubrovnik? Romanske izbjeglice
Tko se poslije doseljavao u dalmatinske gradove? Hrvati
Sto su Hrvati preuzeli od starosjedioca? Anticku kulturnu bastinu i obicaje te su se upoznali s krscanstvom.
Koja su tri cimbenika koja su utjecala na stvaranje srednjovjekovne kulture? Anticka kultura i bastina (romanski i ilirski utjecaj)
Bizant (utjecaj iz dalm. gradova)
Franci (pocetkom 9. stoljeca zavladali su Hrvatima)
Gdje su upoznali krscanstvo? U dalmatinskim gradovima,a poslije putem franackih misionara.
Kako je teklo prihvacanje krscanstva? SPORO jer se nisu htjeli odreCi starih vjerovanja u vise bogova koji su predstavljali PRIRODNE SILE I POJAVE.
Kada je pokrstavanje dobilo puni zamah? Pocetkom 9. stoljeca kad su s franackom vlascu dosli i njihovi misionari.
Koji su poznati spomenici pokrstavanja? Krstionica kneza Viseslava i kadionica iz Stare Vrlike
Tko govori o postojanju tri hrvatske knezevine? Franacki izvori s pocetka 9. stoljeca
Koje su to tri hrvatske knezevine? DONJA PANONIJA (gl.grad Sisak,sjeverno od Kupe do Drave)

HRVATSKA (srediste danasnja Dalmacija)

NERETVANSKA KNEZEVINA ILI PAGANIJA (sredista Makarska i Omis,izmedu Neretve i Cetine)

Koje su bile posljedice Mira u Aachenu 812. godine? Zavrsen bizantsko-franacki rat
BIZANT zadrzao dalmatinske gradove
Hrvatska i Donja Panonija su pale pod FRANACKU VLAST
Koji je bio uzrok bizantsko franackog rata? Franacko osvajanje i krunjenje Karla velikog za cara.
Kako se zvao donjopanonski (slavonski) knez? Knez Ljudevit
Kad je donjopanonski knez LJUDEVIT dignuo USTANAK protiv franacke vlasti? 818. godine jer su franacki duznosnici silom htjeli uvesti FEUDALNI DRUSTVENI SUSTAV.
Tko je tad bio na celu knezevine Hrvatske? Knez BORNA kojem su Franci bili saveznici u borbi protiv dalmatinskih gradova.
Gdje je bilo srediste ustanka protiv Franaka u Donjoj Panoniji? Ljudevitova utvrda Sisak
Kako je zavrsio Ljudevitov ustanak? Pobjedom Franaka jer je Ljudevit pobjegao u Dalmaciju gdje ga je Bornin ujak primio i dao ubiti.
Od koga su Hrvati stekli pomorska iskustva? Od starosjedioca
Zbog cega dolazi do sukoba s Venecijom? Mletacki (venecijanski) brodovi su prevozili skupocjenu robu i plovili uz nasu obalu gdje su ih Hrvati presretali i pljackali
Kad je bio prvi sukob s Venecijom? 839. godine u vrijeme kneza MISLAVA i neretvanskog kneza DRUZAKA, a njih je MLETACKI DUZD prisilio da obecaju da vise nece napadati mletacke lade.
Do kad su trajali sukobi s Venecijom? Do 887. godine kad je u BITKI KOD MAKARSKE boreci se protiv Neretvana poginuo MLETACKI DUZD PETAR KANDIJAN.
VENECIJA ZAUSTAVLJENA!
Tko je vladao Hrvatskom kad su poceli sukobi s Venecijom? Knez Mislav
Tko je naslijedio hrvatskog kneza Mislava? Knez Trpimir (845.-864.)
Kako se zove vladarska dinastija kneza Trpimira? Trpimirovici
Pradomovina Hrvata je bila izmedu ______________ i __________ Karpata i Baltickog mora
Sto su sklavinije? Prve drzave Slavena
Sto je Paganija? Neretvanska knezevina
Koje dvije drzave vrse utjecaj na razvoj krscanstva u Hrvatskoj? Franacka i Bizant
Prvi spomen hrvatskog imena je TRPIMIROVA DAROVNICA
Prijestolnica kneza TRPIMIRA je u KLISU

Cite this Rani srednji vijek,povijest 6. razred

Rani srednji vijek,povijest 6. razred. (2017, Jul 22). Retrieved from https://graduateway.com/rani-srednji-vijekpovijest-6-razred-390-9630/

Show less
  • Use multiple resourses when assembling your essay
  • Get help form professional writers when not sure you can do it yourself
  • Use Plagiarism Checker to double check your essay
  • Do not copy and paste free to download essays
Get plagiarism free essay

Search for essay samples now

Haven't found the Essay You Want?

Get my paper now

For Only $13.90/page