We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

See Pricing

What's Your Topic?

Hire a Professional Writer Now

The input space is limited by 250 symbols

What's Your Deadline?

Choose 3 Hours or More.
Back
2/4 steps

How Many Pages?

Back
3/4 steps

Sign Up and See Pricing

"You must agree to out terms of services and privacy policy"
Back
Get Offer

Srednji vijek,nakon seobe naroda,povijest 6.razred

Hire a Professional Writer Now

The input space is limited by 250 symbols

Deadline:2 days left
"You must agree to out terms of services and privacy policy"
Write my paper
Question Answer
Kad je propalo Zapadno rimsko carstvo? 476. godine
Tko je osvojio ZRC? Ostrogoti
Koliko je trajala seoba naroda? od 4. do 7. stoljeca
Tko je zapoceo seobu naroda? Huni u 4. stoljecu koji su potjerali Germane,
pa Avari u 6. stoljecu koji suj potjerali Slavene
Kako zovu Istocno rimsko carstvo? Bizant
Koja je posljedica seobe naroda? Podjela Zapadnog rimskog carstva
Sto je velika seoba naroda? Povijesno razdoblje od 4. do 7. stoljeca kad je doslo do velikih seoba naroda
Sto je pocetak seobe naroda? Prelazak Huna 375. godine iz Azije u Europu
Kako se zove glavni grad Istocnog Rimskog carstva? Carigrad
Glavni grad Bizanta nalazio se u danasnjoj Turskoj
Kako se zvala nekad grcka kolonija gdje se nalazio Carigrad? Bizantion
Na kojim se kontinentima prostiralo Bizantsko carstvo? Europa,Azija i Afrika
Bizantski carevi smatrali su se nasljednicima rimskih careva
Do koje godine ce postojati Bizant? 1453. kad ce Carigrad osvojit Turci Osmanlije
Kako su se nazivali Bizantinci? Rimljanima
Zasto je bizantsko stanovnistvo zivjelo lose? Imali su visoke poreze za troskove obrane i carskog dvora.

Sto je bio temelj gospodarske moci Bizanta? Kroz njega su prolazili glavni trgovacki pravci od Istoka prema Zapadu.
Sto je iscrpilo bizantsko carstvo u 7.stoljecu? Dugotrajna gospodarska kriza i unutarnje borbe
Tko je napadao Bizant u vrijeme cara Heraklija (610-641)? Avari,Slaveni i Perzijanci
Kakve mjere poduzima car Heraklije? Dijelio je drzavnu zemlju seljacima za vojnu sluzbu i podijelio je zemlju na teme gdje su upravljali vojni zapovjednici.
Koja je bila najveca pobjeda Heraklija i njegove vojske? 626. odbili opsadu Carigrada od Avara i Slavena
Koga je pozvao Heraklije da se doseli? Hrvate
Sto su Arapi preoteli Bizantu u godinama nakon Heraklija? Gotovo sve azijske posjede
Tko je bio osnivac makedonske dinastije u Bizantu? Bazilije I (867.-886.)
Gdje su prvobitno zivjeli Slaveni? Od Karpata do Baltika
U kojim smjerovima su se kretali Slaveni? Istok,zapad i jug
Na koji dio su se doselili Juzni Slaveni? U 7. stoljecu na balkanske posjede Bizantskog carstva
Kako se zovu slavenske plemenske drzave? Sklavinije
Koje su bile najpoznatije sklavinije? Raska (Srbija) i Duklja (Crna Gora)
Tko je vrsio politicki i kulturni utjecaj na sklavinije? Bizant
Koji narodi spadaju pod Juzne Slavene? Slovenci,Hrvati,Bugari,Makedonci,Srbi,Slaveni u Crnoj Gori, u Bosni

Cite this Srednji vijek,nakon seobe naroda,povijest 6.razred

Srednji vijek,nakon seobe naroda,povijest 6.razred. (2017, Jul 22). Retrieved from https://graduateway.com/srednji-vijeknakon-seobe-narodapovijest-6razred-29-9624/

Show less
  • Use multiple resourses when assembling your essay
  • Get help form professional writers when not sure you can do it yourself
  • Use Plagiarism Checker to double check your essay
  • Do not copy and paste free to download essays
Get plagiarism free essay

Search for essay samples now

Haven't found the Essay You Want?

Get my paper now

For Only $13.90/page