We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

See Pricing

What's Your Topic?

Hire a Professional Writer Now

The input space is limited by 250 symbols

What's Your Deadline?

Choose 3 Hours or More.
Back
2/4 steps

How Many Pages?

Back
3/4 steps

Sign Up and See Pricing

"You must agree to out terms of services and privacy policy"
Back
Get Offer

Groups

Hire a Professional Writer Now

The input space is limited by 250 symbols

Deadline:2 days left
"You must agree to out terms of services and privacy policy"
Write my paper

Vad är en grupp? Två olika uppfattningar i denna fråga har uppstått, Den individualistiska synen som har sin utgångspunkt i individen och individuella utvecklingar för att förklara ett beteende och den grupporienterade synen, som ser individen som en del av ett större system. Det kan vara en grupp, en organisation eller ett samhälle.

Det finns många definitioner på vad en grupp är, men förenklat kan man säga att det är en samling individer som umgås och har relationer med varandra, oftast för att nå ett mål eller att utföra en uppgift.

Don't use plagiarized sources. Get Your Custom Essay on
Groups
Just from $13,9/Page
Get custom paper

Det finns även många indelningar på hur en grupp är uppbyggd, vilket jag tycker att jag har märkt under min tid i det militära. Nedan följer några exempel på indelningar:

 En indelning bygger på föreställningen att varje samhälle och organisation är sammansatt av grupper som uppkommer spontant i ett samhälle, som familjer, släkter, kamrat- och umgängesgrupper Dessa kallades för primärgrupper.

Övriga gruppbildningar kom ur denna synpunkt att betraktas som sekundära fenomen och kallades därför sekundärgrupper. . Jag har tex. fått en stor kamratgrupp från de ursprungliga arbetsgrupperna på SSS.

 Vissa grupper har man som referensgrupper. En referensgrupp fungerar som en måttstock i värderingen av egen och andras status. Den positiva referensgruppen representerar mycket av det eftersträvansvärda i livet.

 Man kan även skilja mellan Dom-grupp och Vi-grupp, där vi-gruppen är en grupp som man känner sig tillhöra och som man kan identifiera sig med och dom-gruppen en grupp som man känner sig främmande inför och medlemmarna kanske uppfattas som avvikande.

 En annan grupp som främst är uppbyggd för att ta tillvara organisationers intressen är en formell grupp, de har ett bestämt syfte, regler, rutiner och oftast ett formellt ledarskap. Inom formella grupper kan informella grupper skapas, oftast spontant genom personlig samhörighet och vänskapsband.

I de många grupper jag ingår i kanske någon grupp tillhör någon av ovanstående, några har kanske hunnit utvecklas till något annat, i takt med att gruppen har mognat och man har börjat lära känna varandra bättre.

Inom den grupporienterade teorin har George Herbert Mead beskrivit att relationer och samspel mellan gruppens medlemmar fokuseras, kommunikation, roller och konflikter är av intresse. Jag håller med honom när han menar att gruppen ger sammanhanget för individuella handlingar, människan “föds” i samspelet med andra, vårt jag och vårt medvetande blir till i mänskliga möten i vardagen i en social spegling, man handlar, och i andras reaktioner och attityder till denna handling “speglar man sig” och får ett jag.

Kurt Lewin har en teori där han menar att människan ingår alltid i ett psykologiskt sammanhang som hon instinktivt förnimmer, hennes livsrum består av gemensamma beroenden och uppenbaras i tex. gruppens atmosfär som påverkar hennes beteende, Lewin utarbetade en formel som innebär att beteendet är en funktion av beroendet mellan personlighetsfaktorer och livsrummet, de egna krafterna har ursprung i personen själv och resulterar i egna beteenden, medan inducerade krafter härstammar från omgivningen och resulterar i gruppbeteende.

Ett bra exempel på detta är en kommunikation mellan två individer. Man tolkar budskapet olika beroende på situationen alltså omgivningen, kroppsrörelser mm.

Jag tycker att jag har märkt att i grupper med många starka individer vilket ofta inträffar hos oss i det militära så syns det ganska bra att varje gruppmedlem strävar efter att skaffa sig en identitet, en del genom att vara aktiva en del genom att vara passiva och mest lyssna.

I en stor grupp med många relationer respektive en liten med få är det mycket svårare att få en identitet, man blir mer anonym och det är mest de mest aktiva som syns, den enskildes ansvar blir mindre uppenbart .

I en liten grupp så blir möjligheterna att ge feedback bättre än i en stor, medlemmarna får bättre förutsättningar lära känna varandra och jobba bättre.

En liten grupp gör att det fysiska avståndet minskar mellan varandra, det gör kommunikationen mer personlig och stukturen behöver inte vara alltför bestämd.

Den stora gruppen blir mer uppgiftsorienterad, jag tycker att ibland känns det som man inte kommer någon vart i stora grupper där många viljor drar emot varandra. En liten grupp är alltså att föredra, vilket också många forskare kommit fram till. Enligt Hare, 1972 så är en grupp under tio den optimala gruppstorleken. Att vi i början på SSS delades in i små grupper gjorde att vi snabbare lärde känna varandra, vi fick komma igång med feedback och lärde oss att effektivt uppnå mål.

Jag anser att man kan se mycket av vad som beskrivs i boken i vardagen. En grupp som en helhet med gemensamt tänkande kan vara mycket bra.

Men när många individer delar på livsrummet i en grupp där möjligheten till feedback kanske inte finns och medlemmarna i stor utsträckning försöker skapa sig en identitet så kan detta leda till att en del inte känner att de hör samman med gruppen.

Ett exempel är TV3:s Baren (som i och för sig är en tävling med första pris på en miljon kronor) där ett antal individer lever tillsammans som en grupp, där ser man tex. ett tydligt tecken på projektiv identifikation då medlemmarna har utsett en syndabock som de säger gör allt svårt och besvärligt, man ser hur en del faller in i roller och hur gruppen får svårt att arbeta. Detta leder till starka spänningar och konflikter mellan deltagarna.

Här är det inte fråga om ett kollektivt medvetande dvs. att individerna i en grupp är sammanlänkade av en enad kraft där den enskilde individens vilja kan domineras av gruppens vilja.

Hur att arbeta i en grupp eller team kan variera mycket på grund av medlemmarnas erfarenheter. De flesta förstår säkert att samarbete behövs på en arbetsplats för att uppgifterna skall kunna lösas och för att individerna ska må bra. Andra kan ha dåliga erfarenheter av sådana arbetsformer. Teamarbetet kan vara förknippat med svårigheter med sämre arbetskvalitet och dåliga personrelationer som följd. En sådan grupp/team har tappat känslan av tillhörighet och samhörighet, gruppen/teamet fungerar dåligt. Problemen kan bestå av att man inte funnit lämpliga arbetsformer, detta kan leda till lättköpta förklaringar ex. som jag beskrivigt ovan med att personkemin inte fungerar.

Vad är då skillnaden mellan en grupp och ett team? Ett team kan definieras som:

Ett mindre antal personer med kompletterande färdigheter som är helhjärtat engagerade för samma syfte, prestationsmål och arbetssätt och som utvecklar ett ömsesidigt ansvarstagande för detta .

Vad en grupp är har jag beskrivigt i början av texten.

Inom psykologin anser många ett en grupps liv finns i två plan, dessa härleds till två grundläggande dimensioner i arbetssituationen. De är relationsdimensionen med inriktning på den enskilda individen och dess välbefinnande och arbetsdimensionen som inriktar sig mot uppgiften och effektiviteten. Arbetstillfredsställelsen blir bäst av båda dessa processer och dess växelspel, när arbetet ger en personlig meningsfullhet för individen och när gruppen löser uppgiften.

Wilfred Bion har en teori om att i varje grupp finns det två grupper samtidigt närvarande: arbetsgruppen (progressiva) och grundantagandegruppen (regressiva).

Arbetsgruppen har en fungerande stuktur, individerna vet sina roller och för gruppen mot målet. Bion menar att det är ovanligt med sådana grupper, svårigheter gör att gruppen kan komma att regrediera, arbetet blir ineffektivt och kanske till och med kontraproduktivt. Grundantagandegruppen har ett sådant irrationellt grupp fungerande,

detta kommer ifrån dess omedvetna som-om antaganden. Detta antagandet står för vad gruppen anser vara riktigt och viktigt. Bion har tagit fram tre olika grupptillstånd eller som-om grundantaganden:

 Beroende: Gruppen är ganska hjälplös och beter sig som-om det finns en ledare som tar tag i uppgifter och för gruppen framåt, denna ledare skall vara rådig och trygg som en mor eller far. Genom att lämna över ansvaret på ledaren gör sig medlemmarna beroende. Om ledaren sedan tar en för stor roll kan detta leda till problem då medlemmarna kan tröttna på att underordna sig och vill ha tillbaka ansvaret.

 Flykt/kamp: Gruppen beter sig som-om de flyr eller bekämpar något. Ett flykt scenario kan utspela sig genom att gruppen inte är riktigt närvarande, de småpratar, slarvar med tider mm, allt för att slippa själva huvuduppgiften. Är gruppen inställd mot kamp inriktar sig frågorna om makt och kontroll, gruppen vill ha handling och vill ha en ledare som kan leda kampen.

 Parbildning: Gruppen beter sig som-om att allt är bra och behagligt. De är i ett tillstånd av hopp och längtan.

Lars Lorentzon har ännu ett grundantagande nämligen symbios. I detta grundantagande står gruppen inför obegripliga frågor, att vara eller inte vara, varför finns vi till mm. Omgivningen känns overklig och gruppen får en osammanhängande världsbild.

Jag tycker mig känna igen dessa antaganden, på övningar både under lumpen och på MHSK med lite sömn och mat var dessa kanske mest tydliga. Man kan se att de som inte har ordentligt med förkunskaper ofta faller tillbaka och väntar på att någon ska ta tag i saken, man intalar sig själv att man måste göra något annat än att sätta igång med uppgiften mm.

Cite this Groups

Groups. (2018, Jun 24). Retrieved from https://graduateway.com/groups-essay/

Show less
  • Use multiple resourses when assembling your essay
  • Get help form professional writers when not sure you can do it yourself
  • Use Plagiarism Checker to double check your essay
  • Do not copy and paste free to download essays
Get plagiarism free essay

Search for essay samples now

Haven't found the Essay You Want?

Get my paper now

For Only $13.90/page